спрееви (аеросоли)
-употреба во индустријата -во занаетчиството -за одржување и поправки -генерална употреба